Vận dụng trí não tạo quỹ ý tưởng mới

Người đứng đầu sự kiện tạo ra một phác thảo ban đầu v sự kiện này trong Google Docs mô tả về các mục tiêu, thời gian biểu và ngân sách. Người đứng đầu sự kiện chia sẻ tài liệu với các thành viên khác trong sự kiện để họ có thể tác động ý tưởng, chủ đề, địa điểm, giải trí... Các thành viên trong sự kiện cập nhật các tài liệu được chia sẻ, cả trong cuộc họp lập kế hoạch và độc lập khi các chi tiết sự kiện được mở.
LỢI ÍCH
  • Không nhất thiết phải chỉ định cho một ai đó nhận trách nhiệm phải thu thập và tổng hợp tất cả các ghi chú từ email và cuộc họp.
  • Chỉ có những phiên bản hiện hành của công việc tập thể luôn tồn tại mọi lúc, ngăn ngừa sự không nhất quán.
  • Các thành viên của nhóm có thể tương tác trực tiếp trong nội dung qua nhận xét và trò chuyện.
  • Thời gian, địa điểm, và danh mục hạn chế trong ban được dễ dàng cung cấp hơn.