Kiểm tra chính sách có lợi cho sự tiếp nối

Các chuyên gia về nhân sự tạo ra chính sách tiếp tục hưởng lợi như một danh sách kiểm tra trong bảng tính Google Trang tính. Họ chia sẻ chi tiết về chính sách với nhân viên.
LỢI ÍCH
  • Danh sách kiểm tra dễ quản lý và giám sát khi nhân viên nghỉ việc.
  • Theo dõi các lợi ích theo cách này khuyến khích sự nhất quán trong việc điều trị giữa nhân viên.
  • NHIỀU HƠN MỘT BẢNG