Cộng tác năng động để giải quyết các vấn đề của khách hàng

Tư vấn làm việc hợp tác tại chỗ với khách hàng để giải quyết các vấn đề. Khi các nhóm yêu cầu kiến ​​thức bên ngoài, hãy kéo các chuyên gia bằng tài liệu Google Docs. Chia sẻ tài liệu với nhóm và thêm các câu hỏi thách thức, các tùy chọn khám phá, và các vấn đề gặp phải hoặc mong đợi. Sau đó, yêu cầu các chuyên gia để có phản hồi và ý tưởng thông qua ý kiến. Thông qua Hangouts, khởi động một cuộc họp để xem lại tác phẩm và thảo luận các giải pháp tiềm năng trực tiếp.

LỢI ÍCH
  • Giảm thời gian giải quyết các vấn đề trong các cuộc gọi trạng thái hàng tuần bằng cách hợp tác giải quyết các vấn đề trước thời hạn.
  • Làm việc cùng nhau trong thời gian thực với các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.
  • Cải thiện chất lượng và tốc độ giải quyết vấn đề bằng cách có một lịch sử của tất cả các vấn đề trong tầm tay bạn.