Thu thập kết quả từ các nghiên cứu giáo dục

Giáo viên sử dụng Google Forms để thu thập và theo dõi các kết quả từ những thực nghiệm trên lớp. Họ tạo ra các biểu mẫu, thêm các câu hỏi có liên quan đến mỗi vấn đề thực nghiệm và chia sẻ liên kết của biểu mẫu đến sinh viên. Khi sinh viên hoàn thành biểu mẫu, kết quả của họ sẽ được tự động cập nhật vào bảng tính Google Sheets. Giáo viên và sinh viên phân tích dữ liệu trong bảng tính và xây dựng đồ thị kết quả khi cần thiết.
LỢI ÍCH
  • Biểu mẫu giúp dễ dàng tạo và phân phối dữ liệu. Sinh viên có thể nộp những kết quả nhanh chóng và đơn giản. Kết quả sẽ được tự động tóm tắt trong một bảng tính.
  • Sinh viên có thể gửi kết quả từ bất cứ vị trí nào. Những kết quả này có sẵn để chia sẻ ngay lập tức.
  • Kết quả được hiển thị rõ ràng và phân tích bằng đồ thị cùng các công cụ dữ liệu khác.