Tiến hành một cuộc khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo

Các chuyên gia về nhân sự tạo một cuộc khảo sát của Google Forms để đánh giá nhu cầu đào tạo. Họ gửi nó cho các nhóm mục tiêu. Trả lời mẫu từ các thành viên trong nhóm được tự động thêm vào bảng tính Sheets. Các chuyên gia về nhân sự sẽ theo dõi các giảng viên để lập kế hoạch và theo dõi các khoá đào tạo.
LỢI ÍCH
  • Nhanh chóng thiết lập một mẫu khảo sát và gửi nó tới các danh sách phân phối.
  • Các giảng viên có thể lên kế hoạch các buổi họp, xác định người tham dự, và phân công nhiệm vụ tiếp theo.
  • TẠO NGHIÊN CỨU