Liên hệ công nhân nhà máy

Nhân viên nhà máy tham gia với nhau và nhóm quản lý trên trang web Google Sites. Công nhân xem thông tin hiện tại, đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin phản hồi và đưa ra các gợi ý để quản lý thông qua các diễn đàn Forms and Groups đã nhúng.
Nhà quản lý máy móc sử dụng trang web để truyền đạt các chính sách mới, cung cấp tài liệu tập huấn, và chia sẻ thông tin liên lạc trong toàn nhà máy.
LỢI ÍCH
  • Cải thiện giao tiếp 360 độ giữa công nhân nhà máy và nhà quản lý nhà máy.
  • Cung cấp một kho lưu trữ an toàn và duy nhất để thông tin được chia sẻ nội bộ theo cách an toàn.
  • Phản hồi từ nhân viên giúp đội ngũ quản lý liên lạc với những gì đang làm việc và không làm việc