Tạo thời gian mã hóa trên lịch

Trong suốt chu kỳ phát triển, người lập trình phân bổ thời gian cho các tác vụ cụ thể bằng Lịch Google. Họ tạo ra một sự kiện và đặt tên cho nhiệm vụ và khung thời gian cần phải hoàn thành, dựa vào thời gian ước tính từ kế hoạch dự án chi tiết. Trong các trường hợp liên quan đến lập trình kép, một coder mời người khác đến làm việc chỉ định thời gian kết thúc.
LỢI ÍCH
  • Giảm thiểu nguy cơ hoặc trì hoãn hoặc dành quá nhiều thời gian cho những công việc nhàm chán.
  • Những người khác có thể thấy rằng bạn đang bận và sẽ không tổ chức các cuộc họp hoặc làm gián đoạn công việc.
  • Đặt lời nhắc để bắt đầu công việc.