Tạo câu chuyện theo nhóm

Những người viết sử dụng Google Hangouts để gặp gỡ trực tuyến và lên kế hoạch cùng nhau. Họ theo dõi Docs để xây dựng cốt truyện và đồng tạo ra nội dung cho các câu chuyện. Người chỉnh sửa nội dung và người phê duyệt khác nhận xét trực tiếp trong tài liệu trực tiếp để cung cấp phản hồi và phê duyệt.
LỢI ÍCH 
  • Một câu chuyện có thể dễ dàng được tạo ra bởi nhiều người.
  • Câu chuyện có thể được tạo, chỉnh sửa, và phê duyệt nhanh hơn.
  • Tiến trình theo dõi rất dễ dàng bởi vì phiên bản mới nhất của câu chuyện luôn hiển thị và tất cả các thay đổi được ghi lại trong lịch sử Docs.