Xác định mức bồi thường

Các chuyên gia về nhân sự tải nghiên cứu thị trường lên bảng tính Google Trang tính cho thấy mức bồi thường dựa trên trải nghiệm và kỹ năng. Họ tạo ra ma trận riêng của họ về mức bồi thường dựa trên hạ tầng nội bộ.
LỢI ÍCH
  • Nghiên cứu thị trường trong Sheets có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm kết quả khảo sát, để phân tích dễ dàng.
  • Nghiên cứu và tài liệu có thể dễ dàng chia sẻ và chỉnh sửa được.
  • Bảng tính được chia sẻ có thể được sử dụng làm chuẩn nếu mức bồi thường của nhân viên nằm ngoài phạm vi dự kiến.