Xác định các quá trình chấm dứt

Các chuyên gia về nhân sự tạo ra một loạt tài liệu được lưu trữ trên Google Drive phác thảo bộ quy trình cho từng loại chấm dứt duy nhất: từ chức, xả, giảm lực lượng, tử vong, bỏ mà không báo trước, hoặc nghỉ hưu. Họ đảm bảo các giấy tờ liên quan được liên kết từ hoặc bao gồm trong các thư mục Drive này. Để theo dõi tài sản liên quan, họ tạo một bộ theo dõi tài sản cho tất cả các tài liệu và quy trình trong Sheets.
LỢI ÍCH
  • Tài liệu quy trình có liên quan được tổ chức tập trung và tất cả các bên cần thiết có quyền chỉnh sửa, đảm bảo rằng tài liệu được cập nhật.
  • Tài sản liên quan được giữ ở một vị trí trọng yếu.