Quản lý tệp hồ sơ kỹ thuật số

1. Tổ chức các hồ sơ vụ án trong Drive
Các nhân viên pháp lý quét và đóng tất cả các tài liệu liên quan đến trường hợp. Sau đó họ tải tệp lên thư mục được chia sẻ trong Google Drive. Mỗi tệp được đặt tên theo quy ước đặt tên cụ thể và đưa ra mô tả để tệp có thể dễ dàng tìm thấy với tìm kiếm. Trong trường hợp này, nhân viên sẽ thêm các tệp tin như hình ảnh, tệp đính kèm email, ảnh bảng trắng, v.v ... Luật sư tìm kiếm và truy cập tài liệu từ văn phòng, tòa án, hoặc trang web của khách hàng khi cần.
LỢI ÍCH
  • Tìm tài liệu trường hợp nhanh chóng với hộp tìm kiếm hiển thị kết quả dựa trên tiêu đề, mô tả và văn bản dễ đọc từ cơ thể.
  • Truy cập tài liệu trường hợp từ bất kỳ thiết bị và vị trí nào.
  • Dễ dàng chia sẻ quyền truy cập vào hồ sơ vụ án với các thành viên khác trong nhóm.

2. Tạo một trang web nhóm trong trang web
Sử dụng Google Sites, nhân viên pháp lý tạo ra một trang web nhóm cho tất cả các chi tiết liên quan đến trường hợp. Sử dụng Lịch, họ thêm một lịch làm việc để làm nổi bật ngày tòa án, thời hạn quan trọng, và các cuộc họp của khách hàng. Họ nhúng thư mục trường hợp từ Drive và bảng tính trạng thái hồ sơ.
LỢI ÍCH
Toàn bộ nhóm có thể truy cập và xem trạng thái ca bệnh mới nhất từ ​​trung tâm.
  • Dễ dàng quản lý tệp tin trường hợp và ngày tháng theo lịch, được cập nhật tự động trong Sites.
  • Cung cấp truy cập cấp trang cho các thành viên trong nhóm hoặc bên ngoài và khách hàng khi cần.