Quản lý tiến độ và lộ trình cho nhân viên thực địa

Người quản lý xem lại và cập nhật lịch biểu của mỗi nhân viên thực địa trong Lịch Google. Người quản lý bao gồm địa chỉ trang, mô tả cuộc hẹn và bất kỳ tài liệu nào cần thiết trong mỗi lần mời. Sau đó, các nhà quản lý có thể theo dõi bất kỳ nhân viên làm việc nào từ lịch làm việc nhóm.

Nhân viên thực địa truy cập lịch trình của họ từ các thiết bị di động của họ. Chúng được thông báo khi có thay đổi lịch biểu và có thể sử dụng địa chỉ để định tuyến đến đích của họ bằng Maps.

LỢI ÍCH
  • Các lịch trình được quản lý tập trung và các bản cập nhật sẽ được gửi tự động cho nhân viên thực địa.
  • Maps tự động tính toán tuyến đường tốt nhất cho mỗi điểm đến.
  • Giảm nhu cầu in lịch biểu và tài liệu.