Quản lý dự án tu sửa cửa hàng

Tạo bảng tính Google Sheets và thêm kế hoạch dự án tu sửa. Điền vào các cột và hàng với các trường để theo dõi các nhiệm vụ, chủ sở hữu và thời hạn riêng lẻ. Chia sẻ bảng tính với người quản lý cửa hàng và nhân viên, cùng với các nhà thầu và nhà cung cấp làm việc trong dự án tu sửa. Tổ chức các cuộc họp tình trạng hàng tuần với toàn bộ nhóm trên Hangouts và chỉnh sửa trực tiếp trong tài liệu.

LỢI ÍCH
  • Đơn giản hóa việc phối hợp nhiệm vụ giữa các đội thiết bị, đối tác, và quản lý cửa hàng.
  • Cung cấp mọi thông tin về thời hạn, tình trạng dự án và quyền sở hữu.
  • Tiến hành các cuộc họp trực tiếp khi cần thiết với các thành viên trong nhóm bất cứ lúc nào, ở bất cứ vị trí nào.