Quản lý sự hiện diện web của bạn

Các nhà phân tích thị trường thiết lập một quy trình đơn giản để quản lý cập nhật trang web. Là một phần của quy trình, bất kỳ ai muốn thay đổi trang web sẽ điền vào và gửi biểu mẫu Google Forms.
Trả lời mẫu được tự động thêm vào bảng tính Sheets. Các nhà phân tích sử dụng bảng tính này để theo dõi tất cả các thay đổi trên web và hợp tác với nhà cung cấp.

Lợi ích
  • Duy trì danh sách các mục hành động và theo dõi sự tiến bộ của các mục đó rất dễ dàng sử dụng Bảng tính.
  • Thu thập các thay đổi được thực hiện với các Biểu mẫu đảm bảo rằng thông tin chính xác được sử dụng để xây dựng trang web.