Đo lường hiệu suất của nhà cung cấp với thẻ điểm

1. Tạo thẻ điểm
Sử dụng Google Trang tính để thiết lập bảng tính điểm điểm để thu thập dữ liệu hiệu suất cho từng nhà cung cấp trong một tab riêng biệt.Cột đầu tiên bao gồm số liệu cho các khu vực như giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian chờ, thời gian phản hồi và vấn đề chất lượng.Thêm một lời giải thích cho từng chỉ số và tạo một hệ thống chấm điểm sử dụng điểm hoặc điểm. Chia sẻ bảng với từng người quản lý hoạt động để họ có thể điền vào điểm cho nhà cung cấp của họ.
LỢI ÍCH
  • So sánh kết quả từ tất cả các nhà cung cấp trong một tab tóm tắt và trao giải thưởng nhà cung cấp hàng đầu cho hiệu suất của họ.
  • Dễ dàng duy trì hồ sơ hiệu suất lịch sử cho mỗi nhà cung cấp.


2. Xem lại kết quả 

Các nhà quản lý hoạt động cá nhân xem xét kết quả thẻ điểm với từng nhà cung cấp. Họ đã thiết lập lời mời trên Lịch Google bằng Hangouts qua video. Tại thời điểm cuộc họp, người quản lý hoạt động có thể chia sẻ màn hình và trình bày tóm lược thẻ với Slides. Cùng nhau, người quản lý và nhà cung cấp xem xét các lĩnh vực về sức mạnh và cơ hội và thảo luận cách cải thiện hiệu suất, cũng như phần thưởng cho việc đạt được các mục tiêu. 
LỢI ÍCH
  • Cải thiện mối quan hệ nhà cung cấp bằng cách chia sẻ kết quả với các nhà cung cấp để lộ các khu vực để cải tiến và thừa nhận hiệu suất cao.
  • Tương tác Hangouts mặt đối mặt cải thiện việc phân phối kết quả thực hiện, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại không cần thiết.