Lập kế hoạch và phối hợp sửa chữa đường phố

Bộ Giao thông vận tải (DOT) cho một thành phố nhất định tạo ra một bản đồ sử dụng API của Google Maps để làm nổi bật các vị trí sửa chữa đường phố được đề xuất. Họ cũng tạo ra một ma trận theo dõi bằng cách sử dụng Mẫu. DOT chia sẻ bản đồ và biểu mẫu với các bên liên quan như nước, điện, ISP và các tiện ích. Các bên liên quan xác định liệu họ có thể truy cập tài sản của họ từ bất kỳ vị trí nào và nếu họ muốn tận dụng sự cắt giảm tiện ích cho các mục đích của riêng họ. Các bên liên quan cập nhật mẫu với quyết định của họ và cung cấp chi tiết dự án.
LỢI ÍCH
  • Ít gián đoạn giao thông bằng cách sử dụng Bản đồ và Biểu mẫu để thông báo việc sửa chữa cắt giảm tiện ích và tổ chức hợp tác.
  • Giảm chi phí hoạt động và chi phí vốn cho các dự án phối hợp.