Cung cấp cổng thông tin tư vấn tốt nhất

Thu thập thông tin về thông tin về thông tin tốt nhất ở một nơi bằng Google Sites. Tổ chức các trang theo quy trình công nghiệp, quy trình kinh doanh hoặc các chủ đề liên quan khác. Sau đó, nhúng các tệp và thư mục từ Drive có chứa tài liệu về khách hàng, dự án, mẫu và các tài nguyên khác.

LỢI ÍCH
  • Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của các nhóm phân tán bằng các tài liệu thực hành tốt nhất.
  • Các chuyên gia tư vấn có thể dễ dàng tìm thấy các tập tin và tài liệu mà họ cần khi họ cần chúng để làm việc tốt hơn.