Cung cấp phản hồi về hiệu suất công việc

Các chuyên gia về nhân sự gửi cho các quản trị viên bộ phận mẫu Google Forms để sử dụng để đánh giá hiệu suất của nhân viên. Người quản lý điền đơn cho mỗi nhân viên. Khi họ gửi biểu mẫu, thông tin được tự động hợp nhất vào bảng tính Google Sheets có chứa lịch sử đánh giá của nhân viên được đề cập. Dữ liệu từ bảng tính được tạo sẵn trên trang web. Các nhà quản lý xem xét trang web để so sánh hiệu suất hiện tại của nhân viên với các điểm chuẩn của hoạt động trong quá khứ.
LỢI ÍCH
  • Tăng tốc và đơn giản hóa quá trình xem xét.
  • Tiết kiệm giấy bằng cách giữ mọi thứ dữ liệu số.
  • Các nhà quản lý có quyền truy cập ngay vào hiệu suất hiện tại và trước đây của từng nhân viên.
  • SẴN SÀNG, BẮT ĐẦU!