Thu hồi sản phẩm đã sản xuất

Nhà quản lý sản xuất duy trì thông tin thu hồi trong một bảng tính được xây dựng bằng Google Sheets. Các nhà phân phối sản phẩm hoặc các đại lý được liệt kê trong bảng tính nhận được thông báo thu hồi và cập nhật tự động.
Các nhà phân phối và đại lý có thể truy cập vào một trang web bên ngoài để tìm hiểu thêm về việc thu hồi và nhận hướng dẫn để trả lại sản phẩm. Các nhà quản lý sản xuất cũng tạo một trang web nội bộ mà các thành viên trong nhóm có thể xem bảng tính và theo dõi sản phẩm trả về.
LỢI ÍCH
  • Đơn giản hóa quá trình thu hồi cho các thành viên trong nhóm, các nhà phân phối, và các đại lý.
  • Cải thiện tầm nhìn của quá trình thu hồi và tình trạng lợi nhuận thông qua một chế độ xem tổng thể duy nhất.
  • BẬT THÔNG BÁO TRONG BẢNG TÍNH.