Báo cáo vấn đề cho cơ sở vật chất hoặc nhóm bảo trì

Để yêu cầu trợ giúp, nhân viên mở trang web Google Sites của bộ phận bảo trì từ thiết bị di động hoặc Chromebook. Một biểu mẫu hướng dẫn họ thông qua quá trình báo cáo sự cố "thẻ gặp rắc rối" mẫu gửi cho nhóm bảo trì một thông báo và thêm thẻ vào hàng chờ. Nhóm bảo trì lên kế hoạch sửa chữa và cập nhật bảng tính theo dõi trong Sheets.
LỢI ÍCH
  • Báo cáo nhanh và giải quyết các vấn đề chính xác để giảm thời gian.
  • Thu thập phản hồi ở một vị trí trung tâm sẽ loại bỏ nhu cầu các phòng bảo trì theo dõi các yêu cầu gửi email.
  • TỰ ĐỘNG HÓA XUỐNG BÀN LÀM VIỆC