Chia sẻ kết quả khảo sát khách hàng với đội ngũ tiếp thị

Các nhà phân tích thị trường thu thập dữ liệu khảo sát từ Google Forms hoặc bảng tính dưới dạng điểm đến trong Sheets. Họ tổ chức các dữ liệu một cách dễ dàng bằng cách sử dụng bảng dữ liệu được xây dựng trong Sheets.
Để chia sẻ kết quả nội bộ, các nhà phân tích thị trường tạo một trang web nội bộ trang web và chèn các biểu đồ hiển thị dữ liệu khảo sát trực tiếp.
LỢI LÍCH
  • Tiết kiệm thời gian khi phân phối các cuộc khảo sát và tổng hợp các kết quả khảo sát.
  • Giảm chi phí quản lý bằng cách đưa ra các kết quả khảo sát trực tuyến.
  • Biểu đồ được tự động cập nhật khi phản hồi cuộc khảo sát mới được gửi.
  • THÊM CHI TIẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BẠN