Theo dõi kiểm toán viên thời gian nghỉ

Kiểm toán viên bên ngoài theo dõi thời gian của họ bằng Google Sheets.

Một khi thời gian nghỉ của một thành viên nhóm đã được HR phê duyệt, thành viên nhóm cập nhật bảng tính với ngày họ sẽ ra khỏi phòng. Các nhà quản lý xem xét cùng một phiên bản theo thời gian thực để xem ai có thể bao quát được các dự án khách hàng mới hoặc đang thực hiện.

LỢI ÍCH
  • Nhóm quản lý bảng tính cùng nhau ở một nơi, thay vì gửi email các tệp tin xung quanh hoặc tùy thuộc vào một người để nhập dữ liệu.
  • Người quản lý luôn có thông tin cập nhật mới nhất cho tất cả nhân viên trong tầm tay của họ.
  • Các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định nhanh hơn, thông minh hơn để phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.